عضو هیأت مدیره

نام: سیدجواد میرمعینی آرتیمانی

تلفن: ۸۴۸۱۳۲۲۴ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۹۰۱۳۳۵ (۰۲۱)

پست الکترونیکی: mirmoiini@gmail.com