مدیرعامل: آقای وجیه اله جعفری

 تلفن: ۸۸۹۱۲۶۴۱ – ۸۸۸۹۹۱۶۱

فاکس: ۸۸۸۰۵۳۰۲

نام: وجیه اله جعفری

تلفن: ۸۸۹۱۲۶۴۱ – ۸۸۸۹۹۱۶۱

فاکس: ۸۸۸۰۵۳۰۲

پست الکترونیکی: v.jafari@impasco.gov.ir