مدیریت بهره برداری: آقای مسعود غضنفری

نام: مسعود غضنفری

تلفن: ۸۴۸۱۳۳۱۷

فاکس: ۸۸۹۱۲۵۹۶