مدیریت حراست: آقای محمدعلی صوفی

نام: محمدعلی صوفی

تلفن: ۸۴۸۱۳۵۲۲ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۹۱۲۵۵۴ (۰۲۱)

تلفن: ۸۸۸۰۶۷۵۵ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۹۱۲۵۵۴ (۰۲۱)