مدیریت روابط عمومی: آقای سیدحسین مرتضوی

نام: سیدحسین مرتضوی

تلفن: ۸۸۹۱۲۵۹۱ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۸۹۴۵۱۱ (۰۲۱)

پست الکترونیکی: mortazavi1258@yahoo.com

تلفن: ۸۸۹۱۲۵۹۱ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۸۹۴۵۱۱ (۰۲۱)