مدیر مالی و اداری: آقای عباس قنبری

تلفن: ۸۴۸۱۳۵۳۳

فاکس: ۸۸۹۰۱۳۹۳