معاونت برنامه ریزی و توسعه: آقای خدایار کریم نژاد

نام: خدایار کریم نژاد

تلفن: ۸۴۸۱۳۲۲۴

فاکس: ۸۸۹۰۱۳۳۵