معاونت بهره برداری و اکتشاف: آقای حسام مقدم علی

نام: حسام مقدم علی

تلفن: ۸۴۸۱۳۳۱۴

فاکس: ۸۸۹۱۲۵۹۵