کمیسیون معاملات: آقای مهدی بختیاری

 

تلفن: ۸۴۸۱۳۱۳۴ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۹۱۲۶۴۹ (۰۲۱)

نام: مهدی بختیاری

تلفن: ۸۸۹۱۲۶۴۸ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۹۱۲۶۴۹ (۰۲۱)

پست الکترونیکی: bakhtiari@impasco.gov.ir